WATer dynamics Research And Determination

nabízíme širokou škálu služeb v oblasti geologických prací

  Kontaktujte nás  

Hydrogeologie

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v hydrogeologii ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Hydrogeochemie

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v geochemii ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Laboratorní práce

Naše společnost má vlastní laboratoře vybavené potřebnou technikou a zařízením.

Terénní práce

Matematické zpracovávání a vyhodnocení dat

O společnosti

Hlavní náplní společnosti je zajišťování technického a laboratorního servisu pro odbornosti s geologickým zaměřením.

Vznik společnosti

Společnost WATRAD, spol. s r.o. byla zapsána dne 16.2.1993 do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24868 jako konzultační společnost zabývající se problematikou ukládání radioaktivního odpadu.

Poskytované služby

V současné době je hlavní náplní společnosti zajišťování technického a laboratorního servisu pro odbornosti s geologickým zaměřením. Jedná se převážně o oblast hydrogeologie, inženýrské geologie, geochemie a geotermálního potenciálu. Nedílnou součástí odborných aktivit je implementace, vyhodnocování a vizualizace matematických modelů s geologickou a termodynamickou problematikou.

Věda a výzkum

Od roku 2010 jsou odborníci společnosti zapojeni do projektů vědy a výzkumu vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Technologickou agenturou ČR.

Technické vybavení

Pro terénní a laboratorní testy je společnost vybavena špičkovou technikou nejen komerční, ale i vlastní provenience. Z dílny společnosti pochází např. fluorescenční záznamové zařízení pro komunikační a stopovací zkoušky, zařízení pro ověřování pevnostních charakteristik materiálů v 3D kontrolovaném prostředí, atp.

Reference

Naše společnost od svého vzniku realizovala řadu projektů různého zaměření i rozsahu.
Níže uvádíme vybrané příklady ukončených i v současné době běžících zakázek.

Tlakové hydrodynamické zkoušky

od 2011

Zadavatel: Česká geologická služba, ARCADIS a.s.,
ISATech s.r.o., Geomedia s.r.o.
Předmět zakázky: tlakové hydrodynamické zkoušky ve vrtech do hloubky 100 m pro geologicko-průzkumné firmy.

Kamerové prohlídky vrtů

od 2010

Zadavatel: Česká geologická služba, ARCADIS a.s., Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., ISATech s.r.o.
Předmět zakázky: kamerové prohlídky vrtů do hloubky 600 m.


Hydrodynamické čerpací zkoušky

prosinec 2010

Zadavatel: Arcadis a.s.
Předmět zakázky: hydrodynamické čerpací zkoušky ve 100 m vrtech lokalit Pozďátky, Panské Dubenky a Melechov I. a II.

Vyhodnocení sanace skládky
teplárenského popílku Pohnání

březen 1993

Zadavatel: Teplárna Tábor a.s.
Autoři: Nachmilner L., Vaněček M.

Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643 - Vícegenerační stopovače

Zadavatel: MPO ČR
Základním cílem projektu je vývoj série barevných stopovačů stejného fyzikálního chování a snadno identifikovatelných, které průchodem puklinou zůstanou fixovány do té míry, že po opakované aplikaci do puklin bude následně možné podle trasování stopovače popsat geometrii a genezi puklin. Projekt je rozdělen do čtyř etap, ve kterých bude výběr vhodných stopovačů a ověření jejich aplikace prováděn nejprve v laboratorních podmínkách. Na základě experimentů budou vybrány vhodné stopovače. Možnost jejich aplikace při stopovacích zkouškách bude ověřena na testovacích blocích s umělou puklinou. V závěrečné etapě dojde k aplikaci vybraných stopovačů v reálném horninovém prostředí. Součástí vyhodnocení experimentů bude aplikace matematického modelování
Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu

Bentonity 95

2012 - 2015

Zadavatel: MPO ČR
Spoluřešitelé: České vysoké učení technické v Praze,
ARCADIS Geotechnika a.s., Česká geologická služba.
Více informací o projektu naleznete na stránkách: Bentonity 95.

Implementace směrnice Seveso II

prosinec 2008

Zadavatel: MŽP ČR
Náplň projektu: Zpracování technických podkladů k aplikaci systémů řízení při zpracování bezpečnostních dokumentací v rámci implementace směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) a jejich využití pro přípravu technických podkladů semináře EU „Management Systems and their use in Prevention of Major Accidents with special respect to Lower Tier and MAPP“, včetně organizačního zajištění činnosti přípravné skupiny národních expertů

Bezpečnostní analýza důlního pole
Bratrství - Jáchymov

prosinec 1992

Zadavatel: ÚVVVR Praha
Autoři: Hercik M., Nachmilner L., Vaněček M.

Richard II - bezpečnostní analýza

červen 1992

Zadavatel: ÚVVVR Praha
Autoři: Laštovka J., Nachmilner L., Vaněček M.